خرید اینترنتی
اجاره نرم افزار Adobe Connect 9.8
مقایسه نرم افزار Adobe Connect ورژن 9.5 با سایر نرم افزارها

 

 

نام برنامه

Adobe Connect

BigBlueButton

Cisco Unified Meeting Place

Blackboard Collaborate

Fuze Meeting

نوع لایسنس

Proprietary

LGPL, GPL

Proprietary

Proprietary

Proprietary

تعداد کاربران همزمان

1-∞

1-80

1-500

1-1000

100+

پشتیبانی از سیستم عامل Linux

Partial

پشتیبانی از سیستم عامل Mac

پشتیبانی از سیستم عامل Windows

✓(vista,7&8)

پشتیبانی از صوت

کیفیت تصویر

VGA,HQ,HD

VGA,HQ

VGA

QVGA

HD, QVGA

پشتیبانی از ویدئو

پشتیبانی از محاوره متنی
Chat

به اشتراک گذاری Desktop

بارگذاری فایل PowerPoint

بارگذاری فایل PDF

نرم افزار تحت موبایل

-

تقسیم بندی کلاس بر اساس سطح فراگیران

X

امکانات امنیتی

ارتباطات کد شده

X

X

اجرای کلاس از طریق موبایل

-

X

X

شرکت در کلاس از طریق موبایل

iOS , Android and RIM

Android only

iOS , Android

 

 

 

نام برنامه

GoMeetNow

IBM Lotus Sametime

ICU Live

MegaMeeting.com

Microsoft Live Meeting

نوع لایسنس

Proprietary

Proprietary

Proprietary

Proprietary

Proprietary

تعداد کاربران همزمان

1-100

?

36 concurrent users

250+

-

پشتیبانی از سیستم عامل Linux

X

X

Partial

پشتیبانی از سیستم عامل Mac

X

پشتیبانی از سیستم عامل Windows

پشتیبانی از صوت

کیفیت تصویر

VGA

VGA, HQ

VGA, HQ

VGA, HQ, HD

VGA, HQ

پشتیبانی از ویدئو

16 Feeds

پشتیبانی از محاوره متنی
Chat

به اشتراک گذاری Desktop

بارگذاری فایل PowerPoint

X

بارگذاری فایل PDF

X

X

نرم افزار تحت موبایل

-

X

Coming Soon

X

تقسیم بندی کلاس بر اساس سطح فراگیران

X

-

X

امکانات امنیتی

ارتباطات کد شده

X

اجرای کلاس از طریق موبایل

-

-

-

-

X

شرکت در کلاس از طریق موبایل

-

-

-

-

X

 

 

 

 

نام برنامه

Nefsis

Saba Meeting, Saba Webinar, Saba

TeamViewer

WebEx

Yuuguu

نوع لایسنس

Proprietary

Proprietary

Proprietary

Proprietary

Proprietary

تعداد کاربران همزمان

2-500

1-3000

1-25

1-3000

1-30

پشتیبانی از سیستم عامل Linux

X

Partial

پشتیبانی از سیستم عامل Mac

X

پشتیبانی از سیستم عامل Windows

پشتیبانی از صوت

X

کیفیت تصویر

VGA, HQ, HD

VGA, HD

VGA

VGA, HQ, HD

X

پشتیبانی از ویدئو

X

پشتیبانی از محاوره متنی
Chat

به اشتراک گذاری Desktop

بارگذاری فایل PowerPoint

X

بارگذاری فایل PDF

X

نرم افزار تحت موبایل

X

X

تقسیم بندی کلاس بر اساس سطح فراگیران

X

X

امکانات امنیتی

-

ارتباطات کد شده

✓256-bit AES,PKI,End-to-End(Transport Layer:128- bit SSLv3)

اجرای کلاس از طریق موبایل

-

-

✓iOS devices, Android,BlackBerry

X

شرکت در کلاس از طریق موبایل

-

-

 

 

 

مجوزهای دریافتی شرکت :

مشتریان شرکت :